Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

Το ISO 50001:2018 είναι ένα από τα αναθεωρημένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς το είδος της επιχείρησης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η ενέργεια αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δαπάνες, αν όχι η κυριότερη. Η εφαρμογή και πιστοποίηση του ISO 50001 αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ελέγχου της ενεργειακής διαχείρισης και της μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Το ISO 50001:2018 θα ακολουθήσει τη δομή του παραρτήματος SL που έχει εφαρμοστεί σε άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO που πρόσφατα έχουν ενημερωθεί, όπως τα ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 & 45001:2018 

Το πρότυπο είναι διαθέσιμο από τις 22 Αυγούστου 2018. Το πρότυπο ISO 50001:2018 θα αντικαταστήσει το πρότυπο 50001:2011 με τριετή μεταβατική περίοδο για τους οργανισμούς που είναι ήδη πιστοποιημένοι, με καταληκτική ημερομηνία στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

Η πιστοποίηση του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 αποτελεί έναν από τους καλύτερους και αποδοτικότερους τρόπους για την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, είτε μέσω της αύξησης της ενεργειακή απόδοσης της παραγωγής είτε μέσω της πραγματικής μείωσης της ενεργειακής δαπάνης.

Το ISO 50001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ενεργειακή διαχείριση. Παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την καλύτερη χρήση της ενέργειας και τη διαμόρφωση της δέσμευσης του οργανισμού σας για την συνεχή βελτίωση της ενεργειακής του διαχείρισης. Το ISO 50001 θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τις διαδικασίες που χρειάζεστε και που σας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσετε τη βάση της ενεργειακής χρήσης σας και να δημιουργήσετε μια ενεργειακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού στόχων και ενός σχεδίου εφαρμογής για την αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας.

Τα πλεονεκτήματα του ISO 50001

Η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση μπορεί να επιφέρει άμεσα πλεονεκτήματα και έχοντας πιστοποιημένο το σύστημα της ενεργειακής σας διαχείρισης επιδεικνύει την δέσμευσή σας στην μείωση της ενέργειας, των ορθών πρακτικών και της αειφορίας.

Συγκεκριμένα η πιστοποίηση κατά ISO 50001 θα:

• μειώσει τα ενεργειακά κόστη μέσα από την παρακολούθηση και την διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης οδηγώντας σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής σας.
• προωθήσει την ενεργειακή απόδοση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
• αξιολογήσει και θα ιεραρχίσει τις νέες ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.
• ανοίξει νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες και θα αυξήσει την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας.
• πληρεί όλες τις νέες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τις συμβάσεις με φορείς (πχ πάροχοι ενέργειας, κλπ).
• αυξήσει την αυτοπεποίηθηση των ενδιαφερόμενων μερών και θα ενισχύσει την φήμη σας.

Η παρούσα υπηρεσία προσφέρεται μέσω του φορέα πιστοποίησης BM TRADA με διαπίστευση UKAS.