Πολιτική Ποιότητας & Αμεροληψίας της BM CERT

Η παρούσα Πολιτική εκδίδεται από τη Διοίκηση η οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

1.1 Η πολιτική της BM CERT είναι να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της επάρκειας, της υπευθυνότητας, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της απόκρισης στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα των ανωτέρω.

1.2 Η BM CERT διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης.

1.3 Υφίσταται μια ανεξάρτητη επιτροπή αμεροληψίας που συμβουλεύει και αναθεωρεί τις πολιτικές και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων σχετικά με την αμεροληψία, προκειμένου να εξαληφθούν τυχόν εμπορικές ή άλλες παράμετροι που ενδέχεται να εμποδίσουν τη συνεπή αντικειμενική παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, να συμβουλεύει σε θέματα εμπιστοσύνης, διαφάνειας και κοινής αντίληψης και να ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα αυτών των θεμάτων.

1.4 Η συμμόρφωση με την πολιτική και η επίτευξη των στόχων πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη υπό το πρίσμα αξιών όπως η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των πιστοποιητικών που εκδίδει η ΒΜ CERT.

1.5 Στόχος της BM CERT είναι, τα διαχειριστικά συστήματα που θα πιστοποιηθούν, να καλύπτουν τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, διεθνών, ή άλλων προτύπων βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η πιστοποίηση, όπως αυτό συμφωνείται μεταξύ του Φορέα Πιστοποίησης και των πελατών του.

1.6 Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει και να διατηρεί μια υψηλής ποιότητας, επαγγελματική, αμερόληπτη και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία, η οποία να πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων, κανονιστικών εγγράφων και προδιαγραφών όπως απαιτείται από τις αρχές διαπίστευσης.

1.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική αρμοδιότητα και την ευθύνη να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του Φορέα Πιστοποίησης εξασφαλίζοντας ότι διατίθενται και χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι πόροι.

1.8 Το σύνολο του προσωπικού έχει δεσμευτεί να κατανοήσει αυτή την πολιτική, τηρώντας τις αρχές που τη διέπουν, την απαραίτητη τεκμηρίωση και την επάρκεια της.