Όροι για τη χρήση των σημάτων πιστοποίησης BM CERT

Τα σήματα πιστοποίησης της BM CERT:

. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί από την BM CERT.

. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές προσθήκες ή τροποποιήσεις τους.

. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού χορηγηθεί η πιστοποίηση από την BM CERT.

. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με παραπλανητικό τρόπο ή να υπονοούν ότι ισχύουν για οτιδήποτε άλλο, εκτός από το πρότυπο και το πεδίο εφαρμογής για το οποίο έχουν πιστοποιηθεί.

. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό κατόπιν απαίτησης από την BM CERT, όταν η ίδια θεωρεί ότι η χρήση τους δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

. Δεν χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό μετά την προσωρινή ανάκληση, απόσυρση ή λήξη της πιστοποίησης. Επιπλέον, ο οργανισμός θα πρέπει να διακόψει αμέσως τη διανομή όλων των μέσων στα οποία εμφανίζονται τα σήματα και να τα αφαιρέσει από κάθε είδος προβολής ή προώθησης.

Με τη χρήση των σημάτων πιστοποίησης, ο πιστοποιημένος οργανισμός συμφωνεί και δεσμεύεται με τους παραπάνω όρους. Η μη συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους χρήσης των σημάτων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ανάκληση ή απόσυρση της πιστοποίησης καθώς και σε νομικές κυρώσεις.

Όταν η πιστοποίηση εφαρμόζεται σε ένα διαπιστευμένο σύστημα, το σήμα πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το λογότυπο ή το εμπορικό σήμα του φορέα διαπίστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται και οι κανόνες του φορέα διαπίστευσης.