Διαδικασία Παραπόνων της BM CERT

Για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε το λόγο της ενεργοποίησης της Διαδικασίας Παραπόνων δώστε μας μια σαφή περιγραφή του παραπόνου σας, αντικειμενικές αποδείξεις για την υποστήριξη κάθε στοιχείου ή πτυχής του, καθώς επίσης και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση παραπόνου.

Δεσμευόμαστε ότι όλα τα παράπονα που λαμβάνει η BM CERT διερευνώνται πλήρως.

Η BM CERT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την πρόοδο της αξιολόγησης του παραπόνου και ανακοινώνει στον καταγγέλλοντα την επίσημη ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Η τελική ανακοίνωση θα περιλαμβάνει μια σύνοψη της έρευνας, του συμπεράσματος και των δράσεων που έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες της BM CERT παρακαλώ επισκεφθείτε τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα μας: www.bmtrada.gr .

Μετά την παραλαβή του παραπόνου, θα σας αποσταλεί η σχετική επιστολή εντός 2 εβδομάδων, με την οποία βεβαιώνεται η λήψη του. Ο ΥΔΠ διεξάγει στην συνέχεια έρευνα σχετικά με το παράπονο και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την έκβαση του παραπόνου.

Υπό κανονικές συνθήκες, η BM CERT διερευνά το παράπονο και προσδιορίζει τις προτεινόμενες ενέργειες σε απάντηση της έρευνας εντός έξι μηνών από την παραλαβή του.

Παράπονο που αφορά Πιστοποιημένο Πελάτη

Όταν ένα παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες της BM CERT αφορά έναν πιστοποιημένο πελάτη διαχειριστικού συστήματος, αυτό διερευνάται και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να απαντήσουν στην BM CERT. Μέσω της ομάδας επιθεώρησης, και κατά τον επόμενο προγραμματισμένο έλεγχο, η BM CERT ελέγχει τις διορθωτικές ενέργειες που έχει λάβει για την επίλυση του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψιν το παράπονο που είχε προηγηθεί. Εάν κρίνεται απαραίτητο, η BM CERT μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προβεί σε έκτακτη επιθεώρηση για διερεύνηση του παραπόνου.

Παράπονο που αφορά Εργαζόμενο της BM CERT

Τα παράπονα που αφορούν εργαζόμενο της BM CERT υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα παραπάνω. Παραπέμπονται επίσης σε αυτό το ενδιαφερόμενο μέρος (εργαζόμενος). Στη συνέχεια αυτό διερευνάται και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να απαντήσουν στην BM CERT. Μέσω της ομάδας επιθεώρησης, κατά τον επόμενο προγραμματισμένο έλεγχο, η BM CERT ελέγχει τις διορθωτικές ενέργειες που έχει λάβει για την επίλυση του παραπόνου, καθώς και την αποτελεσματικότητα του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης όσον αφορά το παράπονο που είχε κατατεθεί. Εάν κρίνεται απαραίτητο, η BM CERT μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προβεί σε έκτακτη επιθεώρηση για διερεύνηση του παραπόνου.

Λόγω της διαφορετικής φύσης των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους εργαζομένους της BM CERT, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η άμεση επίλυση του παραπόνου, ωστόσο, όπου είναι δυνατόν, η BM CERT παρέχει στον καταγγέλλοντα πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διερεύνησής του.