Τον Φεβρουάριο του 2020, δημοσιεύθηκαν τα νέα πρότυπα του RSPO, τα οποία επικαιροποιήθηκαν μετά από μια σημαντική αναθεώρηση των τυποποιημένων απαιτήσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας RSPO και των σχετικών διαδικασιών. Τα ενημερωμένα πρότυπα ενισχύουν τις αρχές της ιχνηλασιμότητας και της πεποίθησης στη συμμόρφωση των πρώτων υλών RSPO με την ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα.

- Μια εταιρεία που λαμβάνει πιστοποιημένα προϊόντα φοινικέλαιου  κατά RSPO θα πρέπει να επαληθεύει κάθε μήνα ότι τα προϊόντα είναι πράγματι πιστοποιημένα με το πρότυπο RSPO (ελέγχοντας την ισχύ του πιστοποιητικού του προμηθευτή ή την άδεια του αντιπροσώπου/ διανομέα μέσω της ιστοσελίδας του RSPO) ή χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα RSPO (Palm Trace) βλέποντας τις αντίστοιχες λογιστικές κινήσεις. 

 -  Οι συμμετέχοντες που εμπλέκονται στις πρωτογενείς προμήθειες (δηλ. Αγοράζουν απευθείας από τους Μύλους) υποχρεούνται να δημοσιεύουν και να ενημερώνουν τακτικά, κάθε έξι μήνες, τον κατάλογο των μύλων (πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων). Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες εκτύπωσης, όπως όνομα, συντεταγμένες GPS, μητρική εταιρεία, χώρα και  αναγνωριστικό αριθμό του μύλου σύμφωνα με τον Διεθνή Κατάλογο των Μύλων (UML ID). 

 - Το πιστοποιητικό RSPO ισχύει για πέντε χρόνια και παρέχει την απαιτούμενη άδεια σε μια επιχείρηση να διακινεί τα προϊόντα της μέσω της πλαρφόρμας RSPO IT  (PalmTrace) εφόσον κάθε χρόνο διεξάγεται ολοκληρώνεται η διαδικασία επιτυχούς ελεγχου. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο αν η άδεια είναι ενεργή στην πλατφόρμα RSPO IT (PalmTrace).

 -  Η καταχώρηση των λογιστικών κινήσεων στην πλατφόρμα RSPO ΙΤ (PalmTrace) από τους εμπλεκόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας που αναφέρονται στο σημείο 5.7.1 θα πρέπει να καταγράφονται εντός 3 μηνών.

Τα πρότυπα RSPO SCC Standards 2020 και RSPO SCC Systems 2020 ισχύουν άμεσα (1/2/2020) με μεταβατική περίοδο δώδεκα μηνών. Όλοι οι έλεγχοι από την 1η Φεβρουαρίου 2021 και μετά θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα.

Προμηθευτείτε τα νέα πρότυπα:

RSPO Supply Chain Standard 2020

RSPO Supply Chain Certification System Documents

Πηγή: https://rspo.org/news-and-events/announcements/revised-rspo-supply-chain-certification-standard-and-systems-documents-endorsed