Συστήματα Πιστοποίησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η επίτευξη της πιστοποίησης ISO 14001:2015 αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο για το γεγονός ότι έχετε θέσει την αειφορία στο επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας. Η εφαρμογή του θα θέσει τις προϋποθέσεις για την περιβαλλοντικά αποδοτικότερη παραγωγή των προϊόντων σας ή την παροχή των υπηρεσιών σας, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένος επάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, η ανάγκη για τεκμηριωμένα αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως εάν οι οργανισμοί λειτουργούν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο σκοπός αυτού του διεθνούς προτύπου είναι να παρέχει το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σας, μέσα από την θέσπιση στόχων και πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και μια σειρά δράσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Αυτά τα στοιχεία θα οδηγήσουν τον οργανισμό σας στην συνεχή αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης και στην επίτευξη μεγαλύτερης αναγνώρισης στην αγορά.
Σε πολλούς τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών η πιστοποίηση στο ISO 14001 έχει γίνει απαίτηση, καθώς όλοι οι φορείς, ιδιωτικοί ή δημόσιοι, επιδιώκουν τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων που προκύπτουν από τις προμηθευόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα.

Ποιος χρειάζεται ISO 14001;

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο κατάλληλο για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις σε κάθε τομέα. Δεν θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης, έχοντας ως αποτέλεσμα την δυνατότητα εφαρμογής από εταιρείες σε όλα τα επίπεδα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα πλεονεκτήματα του ISO 14001

Με την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 θα αποδείξετε την δέσμευσή σας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών, επάνω στη βάση των αρχών της αειφορίας. Θα παρέχει επίσης την διασφάλιση ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και την περιβαλλοντική απόδοση.

Συγκεκριμένα η πιστοποίηση κατά ISO 14001 θα:

•  διασφαλίζει ένα συστηματικό τρόπο αναγνώρισης και ελέγχου των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων σας στο περιβάλλον.
•  επιδεικνύει την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
•  ενισχύσει την φήμη της επιχείρησης και θα τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της εταιρείας σας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της διαπιστευτήρια.
•  συμβάλλει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους.
•  διαβεβαιώσει τους πελάτες σας και άλλους ενδιαφερόμενους για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα της εταιρείας σας.
•  παρέχει ένα καθαρό πλαίσιο για βελτίωση και συστηματική παρακολούθηση.

Η παρούσα υπηρεσία προσφέρεται μέσω του φορέα πιστοποίησης BM TRADA με διαπίστευση UKAS.