Οι επιθεωρήσεις προς τρίτους είναι μια άμεση αντικειμενική διαδικασία που δίνει την απόλυτη εικόνα για τους μελλοντικούς υποψήφιους προμηθευτές και την δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις που θα τους οριστούν στα πλαίσια της συνεργασίας. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών βασίζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, ενώ προσδιορίζεται εξ'αρχής τόσο η τεχνική φύση του ελέγχου όσο και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Η BM CERT παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων Β μέρους οι οποίες έχουν σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής απαιτήσεων και διαδικασιών σε μελλοντικούς υποψήφιους προμηθευτές επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα των προμηθευτών τους, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και συνεργατών τους.
Η επιθεώρηση B μέρους μπορεί να διεξαχθεί από την ίδια την επιχείρηση εφόσον διαθέτει προσωπικό με την κατάλληλη μόρφωση και εκπαίδευση. Ωστόσο η συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές θα εξασφαλίσει την αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης χωρίς να διακυβεύεται η εχεμύθεια σε σχέση με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και με τον τρόπο λειτουργίας της επιθεωρούμενης επιχείρησης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επιθεώρησης;

Με την υλοποίηση της επιθεώρησης Β Μέρους, η επιχείρηση που δίδει εντολή στον Φορέα μας να επιθεωρήσει έναν υποψήφιο ή υφιστάμενο προμηθευτή του, δίδεται η δυνατότητα να διαπιστώσει:

• Την πλήρη εφαρμογή των συμβατικων υποχρεώσεων του προμηθευτή.
• Την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και απαιτήσεων από τον προμηθευτή.
• Εντοπισμός ενδεχόμενων αδυναμιών και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
• Μείωση του κόστους από ενδεχόμενες μελλοντικές αστοχίες που θα προκύψουν με υπαιτιότητα της επιθεωρούμενης επιχείρησης.