Διαδικασία Ενστάσεων της BM CERT

Προκειμένου να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε το λόγο που σας ωθεί στην Προσφυγή/Ένσταση δώστε μας μια σαφή περιγραφή του προβλήματος, αντικειμενικές αποδείξεις για την υποστήριξη κάθε στοιχείου ή πτυχής του, καθώς επίσης το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλλει το σχετικό αίτημα

Δεσμευόμαστε ότι όλες οι προσφυγές που λαμβάνει η BM CERT διερευνώνται πλήρως. Όλες οι προσφυγές πρέπει να περιλαμβάνουν αντικειμενικές αποδείξεις για την τεκμηρίωση τους και τη συμφωνία για την καταβολή πλήρων εξόδων που σχετίζονται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προσφυγών. Όλες οι προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως.

Μετά την παραλαβή της προσφυγής θα σας αποσταλεί επιστολή εντός 2 εβδομάδων, με την οποία βεβαιώνεται η λήψη της. Ο ΥΔΠ διεξάγει στην συνέχεια έρευνα σχετικά με την προσφυγή. Το πρόσωπο που διεξάγει την έρευνα δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει ανασκόπηση της τεκμηριωμένης προσφυγής, τυχόν σχετικών εκθέσεων, διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και το πρόσωπο/ οργανισμό που διεξάγει την προσφυγή.

Η απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα της πλήρους έρευνας τεκμηριώνεται και κοινοποιείται επισήμως γραπτώς στο πρόσωπο/ οργανισμό που υπέβαλλε την προσφυγή εντός δύο εβδομάδων από την τελική απόφαση που πάρθηκε.

Το πρόσωπο/ οργανισμός που υπέβαλλε την προσφυγή έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση που έχει ληφθεί.

Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται επιστολή εντός 2 εβδομάδων προς το άτομο/ οργανισμό, με την οποία βεβαιώνεται η λήψη της ένστασης επί της απόφασης και που ζητάει την αναίρεσή της, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα του να παρουσιαστεί στην περίπτωση αυτή αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Προσφυγών. Για την παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής ενημερώνεται για την ημερομηνία ακρόασης και τη σύνθεσή της. Ο Προσφεύγων οργανισμός έχει το δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής. Οι λόγοι αντίρρησης του Προσφεύγοντος οργανισμού εξετάζονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο ή όχι να τροποποιήσει ανάλογα τη σύνθεσή της.

Η Επιτροπή Προσφυγών εξετάζει εκ νέου τη φύση της ένστασης από γραπτές εκθέσεις του Προσφεύγοντος. Όπου κρίνεται αναγκαίο, η επιτροπή ζητά την παρουσία του ΥΔΠ κατά τη διάρκεια ολόκληρης ή μέρους της συνεδρίασης. Οι εκθέσεις μελετώνται και δίδεται η πρόταση της Επιτροπής προς την Ανώτατη Διοίκηση που έχει και την ευθύνη για την τελική απόφαση. Οι αποφάσεις της σύσκεψης καταγράφονται.

Ο Προσφεύγων ενημερώνεται γραπτώς για το αποτέλεσμα της ένστασης εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης και εντός τριών μηνών από τη γραπτή παραλαβή της Προσφυγής.