Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η πιστοποίηση ISO 22000 στη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων είναι απαραίτητη για να αποδείξετε την δέσμευση σας στην ασφάλεια τροφίμων μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγική διαδικασία.

Ασφάλεια Τροφίμων

Οι πρόσφατες ανησυχίες έχουν θέσει την ασφάλεια των τροφίμων ως κύριο μέλημα σε καθημερινή βάση για τον καθένα. Με την δημόσια ζήτηση για την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και με την γενική παραδοχή ότι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή και την διακίνηση τροφίμων πρέπει να εργάζονται κάτω από αυστηρά πρότυπα, η πιστοποίηση των επιχειρήσεων στο χώρο των τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή τους λειτουργία.

ISO 22000 – σχετικά με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000, παρέχει ένα κοινό σύστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα στους οργανισμούς να αποδείξουν την δέσμευσή τους στην ασφάλεια τροφίμων.Το πρότυπο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες τροφίμων και οργανώσεις από όλο τον κόσμο και είναι βασισμένο γύρω από το HACCP (Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου ). Η θεμελιώδης αρχή είναι «ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η λειτουργία, η συντήρηση και η ανανέωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων» στοχεύοντας στην παροχή προϊόντων τα οποία, βάση της προοριζόμενης χρήσης τους, είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

Ποιος χρειάζεται ISO 22000;

Αυτό το διαχειριστικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, από πρωτογενείς παραγωγούς, μέχρι μεταποιητές, σε διαδικασίες αποθήκευσης – μεταφοράς, στο εμπόριο τροφίμων, παρέχοντας ένα κοινό πλαίσιο καθώς και ένα σύστημα το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Με την συσχέτιση των απαιτήσεων και των δύο συστημάτων ISO 22000 και ISO 9001 η ενσωμάτωση τους είναι μια πραγματική δυνατότητα.

Τα πλεονεκτήματα του ISO 22000

Έχοντας το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ανεξάρτητα πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2018, σας παρέχεται ένα πλαίσιο διαχειριστικού συστήματος το οποίο συνδυάζει τα εργαλεία, τις τεχνικές, τις διαδικασίες ελέγχου και τις κανονιστικές απαιτήσεις διασφαλίζοντας την ασφάλεια τροφίμων.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) θα δώσει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση να:

• παρέχει την διασφάλιση ότι το σύστημα είναι ευρέως αποδεκτό από τους πελάτες αφού πληρεί απαιτήσεις υποστηριζόμενες από προμηθευτές και εμπόρους οι οποίοι θέλουν να προάγουν την βελτιωμένη ασφάλεια τροφίμων.
• εξασφαλίσει νομική συμμόρφωση και βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων.
• συμβάλει στην επίτευξη λειτουργικής αποδοτικότητας.
• αυξήσει το εύρος των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
• παρέχει την επικύρωση τρίτου μέρους του σχεδίου HACCP.
• καθιερώσει ελέγχους που θα διασφαλίζουν την πιθανότητα εισαγωγής των κινδύνων στο τελικό προϊόν από το περιβάλλον εργασίας.
• προσδιορίζει τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που σχετίζονται με το σκοπό του και επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτυγχάνεται(ονται) το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα(τα) του ΣΔΑΤ.
• σχεδιάζει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών και τον τρόπο να ενσωματώνει και να υλοποιεί τις ενέργειες στις διεργασίες του ΣΔΑΤ και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εν λόγω ενεργειών.
• καθορίζει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ και τεκμηριωμένες πληροφορίες με απαιτήσεις της ασφάλειας τροφίμων, των νομοθετικών, των κανονιστικών Αρχών και απαιτήσεις των πελατών.

Η Πιστοποίηση παρέχεται από τον φορέα BMCERT με διαπίστευση ΕΣΥΔ.